Napsali o kostele

Akademické práce

  • ZÁHORÁK, Vít.  Dolní Poohří v období paleolitu a mezolitu [online]. Olomouc, 2019 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/brupv7/>. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Martin Novák, Ph.D..
  • MARŠALOVÁ, Denisa. Typologie obloučkových vlysů románských sakrálních staveb v Čechách a na Moravě [online]. Olomouc, 2016 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/pbxhaa/>. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Petr Čehovský, Ph.D..
  • VRTĚLOVÁ, Denisa. Románský obloučkový vlys ve střední Evropě [online]. Olomouc, 2019 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/scydig/>. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. Ing. Pavol Černý, Dr..
  • MOKRÁ, Alžběta. Kostel sv. Mikuláše v Mikulovicích u Klášterce nad Ohří [online]. České Budějovice, 2012 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/1e4961/>. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Hynek Látal, Ph.D..
  • DÁŇOVÁ, Helena. Pozdně gotické sochařství jagellonského období z depozitářů Národní galerie v Praze (1471-1526) [online]. Olomouc, 2013 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/rj808v/>. Disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc..
  • ČERNÁ, Eva. Kostel sv. Vavřince v Želině u Kadaně – nové poznatky stavebně-historického vývoje, in: Památky – příroda – život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska XII, 1980, s. 110–111.
  • DRAŽAN, Vlastimil. Pozdně románský kostel v Želině, Zprávy památkové péče X, 1950, s. 93–94.
  • MUKA, Jan – MÁCHA, Otmar. Želina. Kostel sv. Gottharda (stavebně historický průzkum), Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště Ústí nad Labem, 1978, s. 1–24.